MyClass
Now Reading
[NBU 1/58] CMA441 — 1st Workshop Brief
0

[NBU 1/58] CMA441 — 1st Workshop Brief

by Pichaet Tang-onSeptember 3, 2015

— 1st Workshop —

TEAM of OURS

เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนกระบวนการคิดเพื่อการออกแบบกราฟิก ได้ทดลองสร้างสรรค์ไอเดียให้ออกมาในรูปแบบของผลงานจริง ที่เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ รวมถึงได้เริ่มต้นฝึกฝนการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาในรายวิชา CMA441 Graphics for Communication Arts จึงได้รับโจทย์ Workshop ชิ้นแรกชื่อ “TEAM of OURS” หรือ “ทีมของเรา” ให้ทุกคนในกลุ่มได้ร่วมกันสร้างสรรค์เรื่องราวและตัวตนของทีมในฐานะผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งาน และสามารถนำเสนอตัวตนอย่างภาคภูมิใจผ่านงานชิ้นอื่นๆ ในอนาคต

สิ่งที่คุณต้องค้นหา

  • ชื่อทีม ชื่อที่สะท้อนตัวตนของทีมมากที่สุด ไม่ควรลอกเลียนแบบชื่อที่มีอยู่แล้วเพียงเพราะเท่ดี
  • เรื่องราว ความเป็นมาหรือคำอธิบาย ที่เล่าถึงตัวตนของทีม เรื่องราวนี้ควรช่วยสนับสนุนชื่อทีม
  • จุดเด่น ข้อได้เปรียบด้านความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน อาจเป็นสไตล์หรือความถนัด
  • ทีมงาน สมาชิกในทีม ความสามารถ ความถนัด สไตล์การออกแบบ โดยเฉพาะงานกราฟิก

สิ่งที่ต้องสร้างสรรค์

  • ตราสัญลักษณ์ เป็นได้ทั้ง Symbol, Letter Mark, Logo หรือเป็นแบบผสมผสานตัวอักษรกับภาพ โดยนอกจากการออกแบบตราสัญลักษณ์แล้ว นักศึกษายังต้องจัดทำเอกสารที่อธิบายแนวคิดจากกระบวนการออกแบบทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุปัญหา นักศึกษาร่วมกันระบุปัญหาอย่างไร ได้ข้อสรุปจากการระบุปัญหาว่าอย่างไร ข้อสรุปนี้จะอยู่ในรูปแบบของแนวคิดคร่าวๆ หรือการอธิบายโดยภาพรวม การสร้างสรรค์ไอเดีย นักศึกษาร่วมกันสร้างสรรค์ไอเดียด้วยวิธีใด อธิบายวิธีการ บอกสิ่งที่พบ และบรรจุไอเดียทั้งหมดที่คิดหรือหาได้ไว้ในเอกสารด้วย (เช่น การเลือกแบบอักษร การเลือกใช้สี ภาพร่าง ภาพอ้างอิงจากที่อื่น เป็นต้น ถ้าภาพมีเจ้าของต้องระบุที่มาด้วย) การสร้างสรรค์ผลงาน นักศึกษาตกผลึกไอเดีย และผลิตออกมาเป็นชิ้นงานขั้นสุดท้ายด้วยวิธีใด มีการวางแผนการผลิตผลงานดังกล่าวอย่างไร หากมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตและมีความสำคัญหรือผลกระทบ ให้อธิบายมาด้วย
  • ผลิตภัณฑ์ทีม เป็นอุปกรณ์ที่บ่งบอกตัวตนของทีมในฐานะผู้ออกแบบ ซึ่งจะปรากฏตราสัญลักษณ์ของทีมอยู่บนผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ได้แก่ แฟ้มสันกว้างที่ตกแต่งในสไตล์ของทีม (เอกสารภายในให้นำใส่ซองพลาสติกอีกที ไม่ใช้วิธีการเจาะรูที่เอกสารโดยตรง) กระดาษที่มีหัวกระดาษเป็นสัญลักษณ์ของทีม ซองเอกสารขนาด A4 ขึ้นไปแบบขยายได้ ที่มีตราสัญลักษณ์ของทีม ตัวอย่างเฟรม PowerPoint สไตล์ของทีม และสุดท้ายคือนามบัตรของทีม

เอกสารด้านแนวคิด

ในการจัดทำเอกสารอธิบายแนวคิดในกระบวนการออกแบบทั้ง 3 ขั้นตอนนั้น ไม่มีรูปแบบตายตัวกำหนดให้ นักศึกษาสามารถจัดทำเอกสาร โดยออกแบบ เรียงลำดับ สร้างสรรค์ทุกองค์ประกอบ ได้ตามที่นักศึกษาเห็นสมควร โดยการประเมินผลงานและเอกสารอธิบายแนวคิดนี้ ผู้ประเมินจะถือว่าทุกรายละเอียดและองค์ประกอบที่ผู้จัดทำสร้างสรรค์หรือได้เลือกใช้ในการผลิตผลงานไปแล้วนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินทั้งหมด กุญแจในการสร้างผลงานให้ประสบความสำเร็จ คือผลงานที่ออกมานั้น ต้องสะท้อนแนวคิดพื้นฐาน มีเอกภาพ เป็นไปในทางเดียวกัน ผลงานของนักศึกษาจึงไม่จำเป็นต้องสวยงาม หากแนวคิดคือคราบสนิม ไม่จำเป็นต้องใช้สีสัน หากแนวคิดคือความหมองเศร้า ไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่าง หากแนวคิดคือซากของสงคราม ฯลฯ

กำหนดการทำงาน

ครั้งที่ กำหนดการ แผนการดำเนินงาน
3 กันยายน 2558 รับ Brief: The 1st Workshop – TEAM of OURS
4th 5 กันยายน 2558 วางแผน กระบวนการระบุปัญหา และกระบวนการสร้างสรรค์ไอเดีย
5th 8 กันยายน 2558 กระบวนการสร้างสรรค์ไอเดีย (ต่อ) และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
9 – 18 กันยายน 2558 กระบวนการผลิตจริงของผลงานทั้งหมดตามโจทย์ (ผลิตภัณฑ์ทีม)
6th 19 กันยายน 2558 นำเสนอผลงาน “TEAM of OURS” รายทีม ในรูปแบบการประชุมย่อย

Reference

What's your reaction?
Love
0%
Bad
0%
Wow
0%
Meh
0%
Cool
0%
Hate
0%
Evil
0%
About The Author
Pichaet Tang-on
Pichaet Tang-on
นักนิเทศศาสตร์ วิทยากร นักเขียนมือใหม่ ทาสแมว และบล็อกเกอร์ เชี่ยวชาญในสาขาวาทนิเทศ (การสื่อสารมนุษย์) โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อและการฝึกอบรม เจ้าระเบียบ กรอบจัด ไม่ถนัดอินดี้ ชอบเสพสื่อแมสและสื่อดิจิทัล รักการดูหนังบล็อกบัสเตอร์ ปลื้มเพลงโซลและอาร์แอนด์บี เป็นสาวกไมโครซอฟท์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.