MyClass
Now Reading
[NBU 1/58] CMA441 — 3rd Workshop Brief
0

[NBU 1/58] CMA441 — 3rd Workshop Brief

by Pichaet Tang-onOctober 9, 2015

— 3rd Workshop —

Shadow in the Mirror

งานออกแบบกราฟิก คืองานศิลป์ที่ผสมผสานงานสร้างสรรค์ทางภาพลักษณะต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งกราฟิกแบบราสเตอร์ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ฯลฯ และกราฟิกแบบเวคเตอร์ เช่น ตัวอักษร รูปทรง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น จุด เส้น ระนาบ สี แสง เงา และการจัดองค์ประกอบลงในงานออกแบบด้วย งานออกแบบกราฟิก จึงเป็นงานสร้างสรรค์ที่จำเป็นต้องใช้ทักษะ ควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ มาผสมผสานกันอย่างสมดุล โดยการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของงานกราฟิกและรายละเอียดต่างๆ ในงาน ตามวัตถุประสงค์ในการออกแบบแต่ละครั้ง ทำให้เกิดประเภทต่างๆ ของงานออกแบบกราฟิก ที่ผู้ออกแบบนั้น จำเป็นต้องเลือกสรรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้งานออกแบบกราฟิกที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการใช้งาน

ในเวิร์คช็อปนี้ นักศึกษาจะได้รับโจทย์ในชื่อ Shadow in the Mirror เป้าหมายของการทำเวิร์คช็อปนี้ คือ การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิกจากการผสมผสานงานสร้างสรรค์ทางภาพเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมดุล โดยมีกุญแจทางภาพที่สำคัญ คือรูปของบุคคลที่ถูกถ่ายในลักษณะของการส่องกระจก แล้วนำภาพกราฟิกอื่นๆ ทั้งภาพกราฟิกราสเตอร์ ภาพกราฟิกเวคเตอร์ องค์ประกอบที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย รวมถึงเทคนิคพิเศษทางการออกแบบต่างๆ มาใช้สร้างสรรค์ภาพบุคคลดังกล่าว ให้ได้ผลลัพธ์เป็นภาพที่อยู่ในรูปแบบเหนือจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะในการถ่ายทอดผลงานการออกแบบกราฟิก อันเป็นผลจากการใช้ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ

สิ่งที่คุณต้องค้นหา

 • แนวคิดการสร้างสรรค์งาน ค้นหาแนวคิดองค์รวมของงานออกแบบกราฟิกที่จะทำการสร้างสรรค์ขึ้น
 • องค์ประกอบ/การสื่อความ ค้นหาองค์ประกอบ ที่จะใช้ในงานออกแบบ และการสื่อความหมายของมัน
 • วิธีการรวบรวมองค์ประกอบ ค้นหาวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบ (ระบุที่มาด้วยหากไม่ได้สร้างเอง)
 • เทคนิคกราฟิกที่เหมาะสม ค้นหาและคัดเลือกเทคนิคกราฟิกที่เหมาะสมกับงาน โดยสะท้อนตามแนวคิด

สิ่งที่ต้องสร้างสรรค์

งานออกแบบกราฟิก ที่สร้างขึ้นจากองค์ประกอบต่อไปนี้

 • ภาพกราฟิกราสเตอร์ ประเภทภาพถ่าย เป็นภาพของบุคคลใน รูปแบบของการส่องกระจก เช่น การจ้องมองออกมาตรงๆ การหันหน้าเข้าหากันของบุคคลคนเดียวกัน หรือภาพบุคคลที่กำลังส่องกระจกจริงๆ ฯลฯ โดยองค์ประกอบนี้ นักศึกษาจะต้องทำการถ่ายขึ้นใหม่เท่านั้น และจะใช้นักศึกษาในกลุ่มเป็นแบบหรือไม่ก็ได้
 • ภาพกราฟิกราสเตอร์ ประเภทภาพถ่ายหรือภาพวาด เป็นภาพของวิวทิวทัศน์ที่ สวยงาม หรืออาจเป็นภาพที่แสดงถึงความโลดโผนของจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ก็ได้ โดยองค์ประกอบนี้ นักศึกษาจะถ่ายหรือวาดด้วยตนเอง หรือใช้ภาพของผู้อื่นที่มีการสร้างสรรค์เอาไว้แล้วก็ได้ ซึ่งหากใช้ภาพของผู้อื่น นักศึกษาต้องระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจนลงบนผลงาน รวมถึงเอกสารอธิบายแนวคิดด้วย
 • ภาพกราฟิกเวคเตอร์ ประเภทใดก็ได้ (เช่น รูปทรง ตัวอักษร ลายพู่กัน เป็นต้น) โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแนวคิด และควรมีการผสมผสานกับองค์ประกอบอื่นที่มีอยู่ในภาพอย่างกลมกลืน ไม่แปลกแยกออกมา องค์ประกอบนี้ ให้นักศึกษาสร้างสรรค์เพิ่มเติมลงไปในงานออกแบบกราฟิกด้วยตนเอง ไม่ใช้งานของผู้อื่น
 • เทคนิคกราฟิกคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาควรเลือกใช้เทคนิคให้เหมาะสมกับแนวคิด รูปแบบ รวมถึงองค์ประกอบที่มีอยู่เดิม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ไม่มีองค์ประกอบใดแปลกแยกออกมาจากงานจนเด่นชัด โดยเทคนิคที่นักศึกษาจะเลือกใช้นี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเทคนิคของนักศึกษาเอง อาจเป็นเทคนิคของผู้อื่นที่มีการเผยแพร่เอาไว้ นักศึกษาสามารถนำมาใช้ในงานได้ไม่จำกัด แต่นักศึกษาต้องเป็นผู้ลงมือสร้างสรรค์ด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามใช้ชุดเทคนิคอัตโนมัติเด็ดขาด

ข้อบังคับการผลิตงาน

 • งานออกแบบกราฟิกชิ้นนี้ ต้องมีขนาดอย่างน้อย 3000 X 2000 พิกเซล หรือมากกว่าในสัดส่วน 3:2
 • ให้พิมพ์ผลงานลงบนกระดาษพิมพ์รูปแบบด้าน (กรณีสั่งพิมพ์จากร้านภาพถ่ายทั่วไป) หรือพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต (กรณีสั่งพิมพ์แบบ Digital Offset) ขนาด 18 X 12 นิ้ว ติดลงบนพีพีบอร์ดโดยไม่ต้องเว้นขอบ
 • สามารถใช้พลาสติกหรือสติ๊กเกอร์เคลือบแบบใสในการเคลือบผลงานได้ (ไม่บังคับ/ระวังมีฟองอากาศ)

ลำดับเอกสารในแฟ้ม

1. เอกสารบรีฟงานของเวิร์คช็อปลำดับที่ 3 “Shadow in the Mirror” ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 หน้า

2. เอกสารอธิบายรายละเอียดตามขั้นตอนในการออกแบบ จำนวน 3 ขั้นตอน ไม่จำกัดหน้า ประกอบด้วย

 • ขั้นระบุปัญหา: อธิบายรายละเอียดข้อค้นพบต่างๆ จำนวน 4 ข้อ (ดู: สิ่งที่คุณต้องค้นหา)
 • ขั้นสร้างสรรค์ไอเดีย: รายละเอียดแนวคิด ภาพร่าง ภาพต้นแบบ การรวบรวมและศึกษาข้อมูล
 • ขั้นสร้างสรรค์ผลงาน: รายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานทีละขั้น จากภาพร่างแรกสู่ผลงานจริง
  (ขั้นสร้างสรรค์ไอเดียและขั้นปสร้างสรรค์ผลงาน ส่วนที่เป็นภาพต้องมีการเขียนคำอธิบายด้วย)

สไลด์นำเสนอผลงาน

 • สไลด์นำเสนอผลงาน จะต้องมีเนื้อหาจากเอกสารอธิบายแนวคิดอย่างครบถ้วน พร้อมภาพผลงานจริง
 • ให้เรียงลำดับเนื้อหาเพื่อนำเสนอ ตามข้อ 2 ในหัวข้อ “ลำดับเอกสารในแฟ้ม” ปิดด้วยภาพผลงานจริง
 • นักศึกษาทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ และห้ามยืนอ่านเอกสารในการนำเสนอผลงาน
 • ทุกคนในกลุ่มควรมีความรู้ความเข้าใจในผลงานที่สร้างสรรค์เป็นอย่างดี และพร้อมตอบข้อซักถาม

กำหนดการทำงาน

ครั้งที่ กำหนดการ แผนการดำเนินงาน
 8th 3 ตุลาคม 2558 รับ Brief: The 3rd Workshop – Shadow in the Mirror
วางแผนการดำเนินงาน และกระบวนการระบุปัญหา
10 ตุลาคม 2558 สอบกลางภาค CMA441 Graphics for Communication Arts
9th 17 ตุลาคม 2558 กระบวนการสร้างสรรค์ไอเดีย และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ส่งรายงานทบทวนเนื้อหา เรื่อง “ความรู้พื้นฐานในการออกแบบกราฟิก” เขียนด้วยมือ ความยาว 40-50 หน้า ใช้ในการเพิ่มคะแนนสอบทั้ง 2 ครั้ง
18-23 ต.ค. 2558 กระบวนการผลิตจริงของผลงานทั้งหมดตามโจทย์ (กราฟิกผสม)
22 ตุลาคม 2558 วันสุดท้ายในการส่งภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์เข้าประกวดในหัวข้อ “15 ปี สถาปนานอร์ทกรุงเทพ แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี”
 10th 24 ตุลาคม 2558 นำเสนอผลงาน “Shadow in the Mirror” รายทีม นำเสนอหน้าชั้นเรียน

Reference

What's your reaction?
Love
0%
Bad
0%
Wow
0%
Meh
0%
Cool
0%
Hate
0%
Evil
0%
About The Author
Pichaet Tang-on
Pichaet Tang-on
นักนิเทศศาสตร์ วิทยากร นักเขียนมือใหม่ ทาสแมว และบล็อกเกอร์ เชี่ยวชาญในสาขาวาทนิเทศ (การสื่อสารมนุษย์) โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อและการฝึกอบรม เจ้าระเบียบ กรอบจัด ไม่ถนัดอินดี้ ชอบเสพสื่อแมสและสื่อดิจิทัล รักการดูหนังบล็อกบัสเตอร์ ปลื้มเพลงโซลและอาร์แอนด์บี เป็นสาวกไมโครซอฟท์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.