MyClass
Now Reading
[NBU 2/59] MCT354 — Professional Camcorder Techniques Examination
0

รายวิชา MCT354 Digital Television Production (ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน 20) จะจัดสอบปฏิบัติทักษะการใช้กล้องวีดีโอมืออาชีพ (5 คะแนน) ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ (R1112) ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรายละเอียดในการจัดสอบปฏิบัติฯ ดังต่อไปนี้

 • นักศึกษาทุกคนในกลุ่มเรียนจะต้องมาถึงห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ไม่เกินเวลา 9.15 น. เมื่อมาถึงแล้วให้ไปจับสลากลำดับการสอบ แล้วเขียนเลขลำดับการสอบที่ได้ลงในตารางที่ถูกติดเอาไว้
 • นักศึกษาที่มาถึงห้องปฏิบัติการฯ หลังเวลา 9.15 น. จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบปฏิบัติฯ
 • เวลา 9.15 – 10.45 น. จะเป็นการเรียนเนื้อหาภาคปฏิบัติประจำสัปดาห์ที่ 7 ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติการจัดแสงพื้นฐาน และการจัดแสงในสตูดิโอ
 • เวลา 10.45 – 11.00 น. พักเบรก 15 นาที
 • เวลา 11.00 – 13.00 น. จะเป็นการสอบปฏิบัติทักษะการใช้กล้องวิดีโอมืออาชีพ เรียงลำดับการสอบตามที่ได้จับสลากเอาไว้ตอนต้นคาบ หากถึงลำดับของนักศึกษาคนใดแล้ว นักศึกษาไม่อยู่ในห้องปฏิบัติการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การสอบปฏิบัติฯ
 • เมื่อถึงช่วงสอบปฏิบัติฯ ให้นักศึกษาทุกคนไปรอบริเวณหน้าห้องควบคุม รอขานชื่อ
 • เมื่อถูกเรียกเข้าสอบปฏิบัติฯ ให้นักศึกษาเข้ามาจับสลากตัวเลขคำสั่งที่ 1 ผู้ช่วยสอนจะบันทึกตัวเลขลงในระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะแสดงคำสั่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
 • หากเป็นคำสั่งด้านเทคนิคกล้อง นักศึกษามีเวลาทบทวน 1 นาที เมื่อหมดเวลา หรือเมื่อนักศึกษาพร้อม ให้นักศึกษาพูดว่า “พร้อมปฏิบัติครับ/ค่ะ” เมื่อผู้สอนให้สัญญาณจึงเริ่มปฏิบัติ
 • หากเป็นคำสั่งด้านเทคนิคภาพ ให้นักศึกษานำเพื่อนเข้ามาเป็นแบบในการถ่ายทำ โดยจำนวนคนขึ้นอยู่กับช็อตที่ได้ เมื่อนัดแนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาพูดว่า “พร้อมปฏิบัติครับ/ค่ะ” เมื่อผู้สอนให้สัญญาณจึงเริ่มการถ่ายทำ และเมื่อผู้สอนให้สัญญาณอีกครั้งจึงหยุดถ่าย
 • หากนักศึกษาสามารถปฏิบัติตามคำสั่งที่ 1 ได้ถูกต้อง ให้ถือว่าการสอบเสร็จสิ้น แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งที่ 1 ได้ หรือปฏิบัติผิดพลาด ให้นักศึกษาไปจับสลากคำสั่งที่ 2 โดยคะแนนสอบจะเหลือเพียงครึ่งเดียว (2.5 คะแนน) แล้วปฏิบัติตามข้อ 6 และ 7 ข้างต้นอีกครั้ง
 • หากนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง หรือปฏิบัติผิดพลาดทั้ง 2 ครั้ง ถือว่านักศึกษาสอบตก

คำสั่งประเภทเทคนิคกล้อง (40 คำสั่ง)

 • Manual Zoom ไปที่ Focal Length 3.9 mm | 8 mm | 14 mm | 27 mm | 86 mm
 • Servo Zoom ไปที่ Focal Length 3.9 mm | 8 mm | 14 mm | 27 mm | 86 mm
 • Manual Zoom ไปที่อัตราขยาย 5% | 10% | 20% | 40% | 80%
 • Servo Zoom ไปที่อัตราขยาย 5% | 10% | 20% | 40% | 80%
 • Manual Focus วัตถุที่กำหนดโดยใช้ Focus Ring
 • Manual Focus วัตถุที่กำหนดโดยใช้ Push Auto
 • ตั้งค่า Aperture ไปที่ Open | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 11.0
 • ตั้งค่า Aperture โดยเปิดระบบการตั้งค่าอัตโนมัติ
 • เปิดใช้ ND Filter ลดแสงลงให้เหลือ 1 ใน 4 ส่วน
 • เปิดใช้ ND Filter ลดแสงลงให้เหลือ 1 ใน 16 ส่วน
 • เปิดใช้ ND Filter ลดแสงลงให้เหลือ 1 ใน 64 ส่วน
 • เปิดใช้ Gain เพื่อเพิ่มความสว่างระดับกลางหรือสูง
 • ตั้งค่า White Balance ที่ผิดเพี้ยนให้สมดุลถูกต้อง
 • ตั้ง Shutter Speed ไปที่ 1/6 | 1/12 | 1/25 | 1/120 | 1/250
 • เปิดระบบ Optical Image Stabilizer เพื่อลดการสั่น

คำสั่งประเภทเทคนิคภาพ (32 คำสั่ง)

 • Single-shot
 • Two-shot
 • Three-shot
 • Group-shot
 • Extreme Long Shot
 • Very Long Shot
 • Long Shot
 • Knee Shot
 • Medium Shot
 • Medium Close-up Shot
 • Close-up Shot
 • Big Close-up Shot
 • Very Close-up Shot
 • Extreme Close-up Shot
 • Over-the-shoulder Shot
 • Point-of-view Shot
 • Low Angle Shot
 • High Angle Shot
 • Arc Shot
 • Cowboy Shot
 • Ant Shot
 • Butterfly Shot
 • Pan Shot
 • Whip Pan Shot
 • Tilt Shot
 • Cant Shot
 • Pedestal Shot
 • Tracking Shot
 • Dolly Shot
 • Truck Shot
 • Zoom Shot
 • Slow Reveal Shot

References

What's your reaction?
Love
0%
Bad
0%
Wow
100%
Meh
0%
Cool
0%
Hate
0%
Evil
0%
About The Author
Pichaet Tang-on
Pichaet Tang-on
นักนิเทศศาสตร์ วิทยากร นักเขียนมือใหม่ ทาสแมว และบล็อกเกอร์ เชี่ยวชาญในสาขาวาทนิเทศ (การสื่อสารมนุษย์) โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อและการฝึกอบรม เจ้าระเบียบ กรอบจัด ไม่ถนัดอินดี้ ชอบเสพสื่อแมสและสื่อดิจิทัล รักการดูหนังบล็อกบัสเตอร์ ปลื้มเพลงโซลและอาร์แอนด์บี เป็นสาวกไมโครซอฟท์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.