Communication Studies

“การสื่อสาร” คืออะไร?

การนิยามความหมายของการสื่อสาร ถือเป็นภารกิจแรกของผู้เรียนรู้วิทยาการทางนิเทศศาสตร์ แม้อาจจะดูเป็นเรื่องง่าย แต่ในความเป็นจริงนั้น กลับไม่ง่ายเลย เพราะเป็นทักษะที่ติดตัวมาแต่เกิด สัตว์สังคมอย่างมนุษย์ใช้เวลาทุกลมหายใจไปกับการสื่อสาร ไม่ว่าจะกับตนเองหรือผู้อื่น ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงมีการนิยามความหมายของการสื่อสารขึ้นมากมาย จนไม่อาจกำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงถึงความหมายที่ชัดเจนและเป็นสากลได้